NHÂN SỰ CÔNG TY

I ) BAN KỸ THUẬT.   Trần Sách Chiến . TCHT                        -ĐT : 0903 333903

* Nguyễn Trong Thiện : QL kỹ thuật cảnh quan                     – ĐT : 09810090990

* Phạm Thành Luân   : Mỹ Thuật tổng hợp                             – ĐT :0973 0789181

*Nguyễn Đắc Toại       : kỹ thuật sân vườn                              – ĐT: 0965 973118

II ) ĐỘI KỸ THUẬT –QL THI CÔNG- VÙNG MIỀN.

1/.Miền Tây :   QLý kt : Trần Trọng Quân               –  ĐT : 0984 164268

2/Miền Nam :         : Trần Quốc Tuấn                       –  ĐT : 0961 386586

3/.Miền Bắc :          : Trần Trọng Minh                      –  ĐT : 0972 737613

5/.Các đội thi công thực tế chi nhánh các địa phương.Lh 0274 6511903

III ) PHÒNG XÂY DỰNG,THIẾT KẾ-KỸ THUẬT.

1/ Minh Chiến : Chuyên gia Thiết kế – kỹ thuật tổng hợp :  ĐT 0913 245103

2/ Trần Hữu Trang    :  Kỹ Sư xây dựng                           –  ĐT : 0915 816876

3/.Nguyễn Văn Khoa : kỹ sư                                             – ĐT : 0979 786940

4/.Bùi Tấn Trường     : Đội xd kỹ thuật                             – ĐT : 0976 950240